قهرمانان عرصه کرونا روز علوم آزمایشگاهی بر شما مبارک باد    

مساوی با کاهش 50 درصدی زمان بازگشت سرمایه

کارآفرینی یعنی خلق ارزش جدید با خلاقیت و ریسک پذیری شناختن فرصت ها و استفاده از فرصتها

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت