مساوی با کاهش ۵۰ درصدی زمان بازگشت سرمایه

کارآفرینی یعنی خلق ارزش جدید با خلاقیت و ریسک پذیری شناختن فرصت ها و استفاده از فرصتها

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت