کارآفرینی یعنی خلق ارزش جدید با خلاقیت و ریسک پذیری شناختن فرصت ها و استفاده از فرصتها

اهمیت دیجیتال مارکتینگ در کاهش زمان بازگشت سرمایه در یک تجارت می باشد.

مشاور به عنوان یک کارگردان با ارائه راهکاری متفاوت، تجربه ای جدید و ارزشمند را فراهم می آورد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت