مهندسی مصطفی ابراهیمی

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

مشاور تدوین طرح کسب و کار(BP) و مطالعات امکان سنجی (FS)

خدمات قابل ارائه:   

تدوین طرح کسب و کار    

تدوین گزارش مطالعه امکان سنجی   

مشاوره تامین مالی و اخذ تسهیلات    

تحلیل مالی و اقتصادی کسب و کار

رزومه اجرایی:

مشاور رسمی شرکت شهرک‌های صنعتی در حوزه تامین مالی

تدریس دوره جامع طرح کسب و کار در مرکز رشد دانشگاه فردوسی

مشاوره و تدوین طرح کسب و کار جهت ارائه به پارک علم و فناوری و مراکز رشد

8 سال سابقه تدوین طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان‌ها ·        

تدریس دوره آموزشی نرم افزار تحلیل مالی و اقتصادی

برنامه هفتگی:      

دوشنبه و سه شنبه