مهندس محمد رضا غلامی

مشاور روابط کار و تنظیم قراردادها


خدمات قابل ارائه :

۱-با- توجه به نوع فعالیت کارگاه مشاوره درخصوص تنظیم قرارداد کار مناسب ،قرارداد کار آزمایشی، قراداد کار موقت، قراردادهای پاره وقت، قرارداد کار معین، قرارداد کار مشاوره ، قرارداد پیمانکاری و….

۲-تدوین تعهدات طرفین قراردادکار کارگر و کارفرما درقبال یکدیگر

۳-تعلیق قراردادکار، خاتمه قراردادکار، خسارات مربوط اخراج، استعفا، ترک کار، از کارافتادگی، بازنشستگی، پایان قراردادهای کار موقت و معین و….

۴-تغییر شرایط کار و شروط صحیح و غیر صحیح ۵-نوع مزد بری و پرداخت حقوق و مزایا حین کار و پایان کار، اعم حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و… تنظیم لیست حقوق

۶-مدت وساعت کارقانونی، اضافی کاری، نوبتکاری، جمعه کاری، شب کاری، فوق العاده ماموریت، مرخصی و….

۷-کارهای سخت و زیان آور و بازنشتگی پیش از موعد

۸-اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و کارگاه های مشمول

۹-پیمانهای دسته جمعی

۱۰-تنظیم آیین نامه انضباط کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار

۱۱-داوری بین کار و کارفرما و رفع حل اختلاف و ذات البین

۱۲-پیگیری رفع مشکل از طریق مراجع حل اختلاف

۱۳-پیگیری و کمک به رفع مشکلات در حوزه بازرسی کار

۱۴-سایر موارد مرتبط به حوزه کارگری وکارفرمایی

سوابق تجربی و اجرایی

  1. رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به مدت ۷سال
  2. رئیس دادگاههای کار موسوم به مراجع حل اختلاف به مدت ۲۶ سال
  3. رئیس نمایندگی اداره کار مرکزی مشهد به مدت دو سال رئیس امور اداری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدت ۲سال
  4. رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان های بیرجند ؛ تربت حیدریه ؛ قوچان و طبس