مشاوره های تخصصی تله مدیسین

تعدادی از بیمارانی كه درسطح اول خدمات درمانی توسط پزشك عمومی سیستم تله مدیسین ویزیت می‌شوند ، نیازمند خدمات تخصصی پزشكی هستند . این سیستم می‌ تواند ارتباط سه جانبه ای را بین پزشك یا پزشكان متخصص یك مركز تخصصی و پزشك عمومی این سیستم و بیماران مراكز پزشكیاری مختلف برقرار نماید . در این روش با استفاده از تكنولوژیهای انتقال صوت و تصویر و تجهیزات پزشكی وابسته به آن ، پزشك متخصص ضمن مذاكره مستقیم با بیمار و پزشك عمومی ، همزمان علائم حیاتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص بیماری را دریافت داشته ، مشاوره ‌های لازم برای درمان بیمار را به پزشك عمومی معالج بیمار ارائه مى دهد.
در این سیستم می‌توان با استفاده از پزشكان متخصص یك مركز پزشكی ، خدمات تخصصی پزشكی مورد نیاز جمعیت فراوانی را كه بصورت پراكنده در مناطق مختلف ساكن هستند را فراهم نمود . از این سیستم برای كاهش اعزام بیماران از شهرستانهای مختلف به مراكز تخصصی ‌می‌توان استفاده كرد و بدین طریق در وقت و هزینه بیماران صرفه‌جویی فراوانی نمود .

 

برگرفته از سایت انجمن تله مدیسین ایران