دکتر بتول محب راد
مشاور مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی

 

خدمات قابل ارائه:

  1. قوانین و مقررات ملی و بین المللی پسماندهای پزشکی و بیمارستانی
  2. انواع روش های شناسایی و طبقه بندی، تفکیک و بسته بندی و نگهداری موقت، تثبیت و بی خطر سازی، حمل، دفع نهایی و…
  3. کنترل عفونت، احتیاطات استاندارد، گندزدایی، فرآیند استریلیزاسیون و نحوه پایش آن و…
  4. ایجاد مدیریت پسماند اختصاصی هر مرکز

 

برنامه هفتگی همکاری با مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت

روزهای پنج شنبه

رزومه اجرایی

  1. ۲۵ سال سابقه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس
  2. مسول آزمایشگاه شیمی آب
  3. مدرس آب وفاضلاب وزباله و بلزیافت. وضایغات
  4. دارای حدود صد مقاله پژوهشی و تحقیقاتی.و آی اس آی….واختراع

 

ثبت اختراع :

1-دیسکهای دارویی و آنتی باکتریایی پلی والان سلولز میکروبی