عملیات حسابداری در حوزه درمان

تهیه ترازهای حسابداری و ارائه گزارشهای مالی و محاسباتی خاص مورد نظر مدیران

اجرای عملیات سندرسی، اصلاح حساب و رفع مغایرت حساب با سایر اشخاص و همچنین بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلافات مالی

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی برای فعالان اقتصادی حوزه درمان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی

تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر و آخرین استانداردهای به روز شده حسابداری

تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات

بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده VAT، گزارش مالیات تکلیفی پزشکان، گزارشات فصلی، مالیات حقوق و لیست حقوق و دستمزد بیمه در مهلت

مقرر.

تهیه صورتهای مالی استاندارد طبق آخرین فرمت و استانداردهای حسابداری

تدوین و پیاده سازی سیستمهای مالی، آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی، طراحی و نظارت بر اجرای کنترلهای داخلی

تامین و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز اشخاص، جهت حضور مداوم در محل کارفرمایان و به منظور انجام کلیه عملیات مالی و مالیاتی

مشاوره جهت انتخاب نرم افزارهاي مالی

طراحی کدینگ حسابداری تخصصی حوزه خدمات درمانی در سیستم های مکانیزه حسابداری

سایر خدمات تخصصی حسابداری و مالی بنا به توافق طرفین

عملیات مالی و مالیاتی در حوزه درمان

ارائه مشاوره در زمینه بهینه سازی سیستمهای مالی (روشها و رویه های حسابداری) و کنترلهای داخلی تخصصی حوزه خدمات درمانی

تهیه لوایح و دفاعیه های اعتراضی مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی

پیگیری و استرداد اضافه پرداخت (طلب) مالیات اشخاص

(پیش پرداختهای مالیاتی) از سازمان امور مالیاتی

مشاوره در بررسي مطالعات فني، اقتصادي و سرمايه گذاري و ارائه نتايج حاصل از تحليلهاي مالي

پيگيري پرونده هاي مالياتي

تعريف چارت سازماني واحد مالي، طراحي فرمهای مالی و فرآيندهاي عملياتي فروش، هزینه و خرید، انبارها، دارائيهاي ثابت، حقوق و دستمزد،

خزانه داری و تدوين شرح وظايف حسابداران در واحدهاي مختلف