ثبت نام رویداد آموزشی

  • 1 - در صورتی که آموزش در قالب دوره باشد نیازی به تکمیل نام مدرس نیست. 2- در صورتی که آموزش در قالب وبینار آنلاین باشد حتما نام مدرس را ذکر نمائید.
  • در صورتی که معرف و راهنمای شما به غیر از مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت می باشد نام معرف را حتما قید نمائید.
  • در صورتی که آموزش در قالب وبینار آنلاین باشد حتما تاریخ آن وارد نمائید.