خدمات برگزاری همایش ها، کنگره ها و سمینارهای علمی

هر همایش با اهداف خاص خود و برای مخاطبان ویژه ای برگزار می شود.

بنابراین جهت مشاوره تخصصی تر و حرفه ای تر می توانید با شماره تلفن ذیل تماس بگیرید.

دکتر ولی زاده 09153086905

1- برگزاری دومین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی در محل هتل جم تاریخهای 28 و 29 بهمن 1395

2- برگزاری همایش علمی ناهنجاریهای جنینی، اتیولوژی، غربالگری و تشخیص مورخ 96/02/14

3- برگزاری سومین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی مورخ 21 و 22 دی ماه 1396

4- برگزاری چهارمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی 5

5- برگزاری سومین کنفرانس علمی حکیم جرجانی کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی خارجی در آزمایشگاه 6-7 آذرماه 1398 همراه با امتیاز آموزش مداوم

6- برگزاری پنجمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی 6-7 آذرماه 1398 همراه با برگزاری همایش علمی با امتیاز آموزش مداوم

7- برگزاری ششمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی 1401 همراه با برگزاری همایش علمی با امتیاز آموزش مداوم

8- برگزاری هفتمین نمایشگاه تجهیزات نوین آزمایشگاهی خراسان رضوی 1402 همراه با برگزاری همایش علمی با امتیاز آموزش مداوم