خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره بازاریابی و فروش مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت به منظور بهبود عملکرد مارکتینگ و توسعه موارد ذیل به کار گرفته می شود:

بررسی بازاریابی و فروش مرکز وآنالیز عدم موفقیت آن

تدوین استراتژی مارکتینگ با مشاوره بازاریابی و فروش

خدمات جامع دیجیتال مارکتینگ بر اساس فناوری های نوین دنیا و ابزارهای آن

طراحی کمپین های مارکتینگ و اجرای آن بهمنظور بهبود و رشد برند

افزایش نرخ بازگشت سرمایه مصرفی مارکتینگ

ارزیابی و اندازه گیری میزان اثر بخشی اقدامات مارکتینگ

ارتقاء جایگاه برند در بازار به کمک پلن های مارکتینگ

نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه های مارکتینگ و فروش

تدوین استراتژی های آمیخته مارکتینگ