خدمات امور تنظیم قراردادها و منابع انسانی

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت

ایجاد هماهنگی میان استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلان مرکز

سامان دهی استراتژی های ارزیابی عملکرد منابع انسانی

تدوین برنامه های استراتژیک منابع انسانی جهت بهبود و ارتقاء عملکرد مرکز

تدوین برنامه کاربردی جهت ایجاد اشتیاق و افزایش راندمان کارکنان

تدوین پلن های جذب نیروهای کارآمد و غربالگری در مورد مدیریت منابع انسانی